ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2248 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112742065 ชื่อ - นามสกุล นางสาวยุพารัตน์ จำนงค์พันธ์

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre