ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2135 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112742053 ชื่อ - นามสกุล นางสาวดาราวดี ก้อนจันเทศ

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre