ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2250 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112742047 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเยาวลักษณ์ คงรักษ์

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 14 นางสาวเยาวลักษณ์ คงรักษ์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 13 นางสาวสุกัญญา ชื่นโพธิ์ใช้

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 14 นางสาวเยาวลักษณ์ คงรักษ์