ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2072 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112742017 ชื่อ - นามสกุล นายกิตติศักดิ์ ยิ้มเชิง

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre