ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2355 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112742016 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเสาวลักษณ์ สุขสำราญ

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre