ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2050 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112742004 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัชชา โพธิ์เจริญ

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 10 นางสาวณัชชา โพธิ์เจริญ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 9 นางสาวนันทิยา กันหยุย

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 10 นางสาวณัชชา โพธิ์เจริญ