ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 685 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112732050 ชื่อ - นามสกุล นางสาวมณฑา อ้นวันนา

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ) ห้อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre