ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 956 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112722033 ชื่อ - นามสกุล นายวรพล แย้มกลิ่น

สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 5 พัชรพร ปลื้มกมล

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 6 นายวรพล แย้มกลิ่น

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 5 พัชรพร ปลื้มกมล

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 6 นายวรพล แย้มกลิ่น