ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 722 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112722028 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกาญจนา ทรัพย์ปราช

สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 3 นางสาวปฎิณญา เจริญผล

นั่งรถคันที่ 5 เลขที่นั่ง 4 นางสาวกาญจนา ทรัพย์ปราช

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 3 นางสาวปฎิณญา เจริญผล

คันที่ 5 เลขที่นั่ง 4 นางสาวกาญจนา ทรัพย์ปราช