ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1020 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112722001 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุนีย์รัตน์ คชินทร

สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre