ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 843 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112692098 ชื่อ - นามสกุล นายนิพนธ์ ดีศรี

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre