ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 982 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112692076 ชื่อ - นามสกุล นางสาวศิริพร ขุนพิลึก

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre