ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 852 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112692055 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเบญจวรรณ ต่วนชัย

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre