ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 757 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112692037 ชื่อ - นามสกุล นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งสุข

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 45 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งสุข

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 46 สุธาสินี เปาจีน

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 45 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งสุข

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 46 สุธาสินี เปาจีน