ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 774 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112692027 ชื่อ - นามสกุล นายไชยันต์ เดชาวัตสกุล

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre