ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 724 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112692012 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกิตติยา วาระวิชะนี

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre