ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 737 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112692010 ชื่อ - นามสกุล นางสาวขวัญฤทัย เทียนชัย

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre