ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 693 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112682066 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนวพร สายไหม

สาขาวิชา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 43 นางสาวสุภาวิตา ชิขุนทด

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 44 นางสาวนวพร สายไหม

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 43 นางสาวสุภาวิตา ชิขุนทด

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 44 นางสาวนวพร สายไหม