ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 961 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112682064 ชื่อ - นามสกุล นางสาววราภรณ์ ทั่งศิริ

สาขาวิชา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre