ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1045 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112682062 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอนงค์ลักษณ์ ยศนันท์

สาขาวิชา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre