ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 908 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112682061 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเพชรรัตน์ นาคสนิท

สาขาวิชา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 39 นางสาวเพชรรัตน์ นาคสนิท

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 40 นางสาวอนงค์ลักษณ์ ยศนันท์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 39 นางสาวเพชรรัตน์ นาคสนิท

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 40 นางสาวอนงค์ลักษณ์ ยศนันท์