ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 952 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112682048 ชื่อ - นามสกุล นางสาวรุ่งนภา รักศรี

สาขาวิชา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre