ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 889 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112682047 ชื่อ - นามสกุล นางสาวพัฒชา มินทยัก

สาขาวิชา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre