ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 898 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112682033 ชื่อ - นามสกุล นางสาวพิมพ์วิภา ทองแฉล้ม

สาขาวิชา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre