ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 723 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112682032 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกาญจนา พรมแจ้ง

สาขาวิชา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre