ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 735 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112682009 ชื่อ - นามสกุล นางสาวขวัญรุ่ง มะลิแย้ม

สาขาวิชา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre