ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 683 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112682003 ชื่อ - นามสกุล นางสาวรสสุคนธ์ โพธิ์ขวัญ

สาขาวิชา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre