ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 752 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112662070 ชื่อ - นามสกุล นางสาวจีรวัฒน์ เมณฑ์กูล

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre