ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 904 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112662056 ชื่อ - นามสกุล นายพีระวัฒน์ แววคล้ายหงษ์

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre