ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 758 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112662053 ชื่อ - นามสกุล นางสาวจุฑาลักษณ์ เจิมเมือง

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre