ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 695 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112662035 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฐสิมา ไม้สูงเนิน

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre