ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 985 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56112662013 ชื่อ - นามสกุล นางสาวศิริลักษณ์ ขุมโมกข์

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre