ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 58 ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55221225003 ชื่อ - นามสกุล นางสาวปานลดา เอกนวพุฒิพันธุ์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่น 2 (ปริญญาโท) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre