ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 56 ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55221225002 ชื่อ - นามสกุล นางสาวชุติมา เจริญผล

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่น 2 (ปริญญาโท) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre