ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 50 ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55221205016 ชื่อ - นามสกุล นายอภิสิทธิ์ วงศ์สุทธิ์

สาขาวิชา พลศึกษา (ปริญญาโท) รุ่น 2 ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre