ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1558 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55124702020 ชื่อ - นามสกุล นางสาวฐานะมาศ แสงจันทร์

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) รุ่น 34 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre