ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1634 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55124662008 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเปมิกา เกล็ดประทุม

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รุ่น 34 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre