ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1153 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55123532002 ชื่อ - นามสกุล สิบเอกชัยวัฒน์ จันทา

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 34 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre