ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2421 ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55122802050 ชื่อ - นามสกุล นายธีรภัทร ขัดปัญญา

สาขาวิชา นิติศาสตร์ รุ่น 34 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre