ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 60 ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55122435001 ชื่อ - นามสกุล นายตรีภูมิ สังข์ทอง

สาขาวิชา การบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre