ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2629 ปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55115302017 ชื่อ - นามสกุล นายวิทวัส มาตรง

สาขาวิชา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre