ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2665 ปริญญา ศิลปบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55115272051 ชื่อ - นามสกุล นายพนธกร สนธิรักษ์

สาขาวิชา การออกแบบ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ห้อง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre