ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2643 ปริญญา ศิลปบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55115272021 ชื่อ - นามสกุล นางสาวจินดาพร ศรีกลัด

สาขาวิชา การออกแบบ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ห้อง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre