ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1106 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55115212023 ชื่อ - นามสกุล นายการัณย์ มีแก้ว

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre