ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1329 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55115212018 ชื่อ - นามสกุล นายรักษ์ศิลป์ หนูเถื่อน

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre