ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1844 ปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55114712087 ชื่อ - นามสกุล นายวีรวรรณ์ แจ้งจิตร

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre