ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1830 ปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55114712025 ชื่อ - นามสกุล นางสาวพนัชกร กาสี

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 25 นางสาวพนัชกร กาสี

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 25 นางสาวพนัชกร กาสี

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 26 นางสาวทุติยาภรณ์ นุ้ยเงิน