ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1720 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55114662077 ชื่อ - นามสกุล นายสิรธีร์ สุปัญโญ

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre