ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1638 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55114662014 ชื่อ - นามสกุล นายผดุงเกียรติ บุญศรี

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre