ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1562 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55114652112 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณภัทร ถนอมกล่อม

สาขาวิชา การตลาด ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre